Sloveno in Consiglio comunale: mozione urgente

“Speravamo che l’episodio avvenuto nel corso dell’ultimo consiglio del 2021, in cui abbiamo sentito dire che lo sloveno a Trieste sarebbe una lingua straniera, potesse essere considerato uno spiacevole incidente” lo dichiarano i consiglieri comunali del PD Čok, Repini, Ukmar. “Purtroppo così non è stato: nel consiglio del 25 gennaio il Presidente del Consiglio Comunale ha dichiarato che l’uso dello sloveno non è previsto dalla legislazione. Organismi elettivi presenti nel territorio del comune di Trieste si sono avvalsi e si avvalgono proprio delle norme citate dal Presidente del Consiglio. Esistono inoltre comuni, come quello di Gorizia, del tutto paragonabili al comune di Trieste, che si avvalgono degli stessi strumenti.
Per questo motivo i sottoscritti, con il sostegno dei gruppi consiliari di PD, Punto Franco, Adesso Trieste e Movimento 5 stelle, preannunciano che prima del prossimo consiglio verrà presentata una mozione urgente. L’urgenza è dovuta alla necessità di sanare una situazione che riteniamo vada invece effettivamente contro la lettera e lo spirito della legislazione adottata dalla Repubblica italiana in materia di tutela della minoranza slovena. Una mozione che chiederà quindi un ripensamento su quanto già espresso dal presidente Panteca; e che al contempo chieda all’amministrazione comunale di seguire l’esempio di altri comuni della Regione, anche peraltro amministrati dallo stesso centrodestra, consentendo l’uso della lingua slovena durante i lavori. Non possiamo che rammaricarci per la totale contradditorietà fra queste posizioni e quanto più volte dichiarato dal Sindaco e da vari componenti della Giunta sull’attenzione verso il mondo sloveno. Le dichiarazioni di apertura, se non seguite da alcun atto amministrativo e politico concreto, restano parole vuote.

 

Tiskovno sporočilo

 

“Upali smo, da bo dogodek, ki se je pripetil na zadnji seji občinskega sveta v letu 2021, ko smo slišali, da je slovenščina v Trstu tuj jezik, ostal zapečaten kot klavrn in neprijeten spodrsljaj” izjavljajo občinski svetniki DS Čok, Repini, Ukmar. “Na žalost ni bilo tako: v občinskem svetu 25. januara je Predsednik občinskega sveta izjavil, da zakonodaja ne predvideva uporabe slovenščine. Izvoljeni organi, ki so prisotni na ozemlju občine Trst, so uporabljali in uporabljajo ravno zakone, ki jih je navedel Predsednik občinskega sveta. Obstajajo tudi občine, kot je občina Gorica, ki so povsem primerljive z občino Trst, in se poslužujejo istih inštrumentov.

Iz teh razlogov podpisniki, s podporo svetniških skupin DS, Punto Franco, Zdaj Trst in Gibanja petih zvezd napovedujemo, da bomo pred naslednjo sejo občinskega sveta predložili nujno resolucijo. Nujnost je vezana na potrebo, da se popravi nastalo situacijo, za katero menimo, da gre res proti vsebinam in smislu zakonodaje, ki jo je Republika Italija sprejela glede zaščite slovenske manjšine. Resolucija bo torej zahtevala premislek glede izjav, ki jih je predsednik občinskega sveta že izrekel. Istočasno bo od občinske uprave zahtevala, naj sledi zgledu drugih občin v deželi (gre omeniti, da nekaterim izmed teh vlada tudi desna sredina), da bi udejanila rabo slovenskega jezika v občinskem svetu. Izražamo globoko razočaranje nad dogodki in opozarjamo na protislovnost med temi stališči in številnimi izjavami župana ter raznih predstavnikov občinskega odbora o pozornosti, ki jo namenjajo slovenskemu svetu. Izjave o odprtosti ostajajo le prazne besede, če jim ne sledi noben politični in upravni ukrep.

 

0